Nieuw Bestuur TZZ

06 november 2018Notulen Algemene Bijzondere Ledenvergadering dinsdag 30 oktober 2018
 

Doel van deze bijzondere Ledenvergadering is het benoemen van een nieuw bestuur.

 

1.    Opening/presentielijst/Vaststellen Agenda/Mededelingen
Martin de Vries opent de vergadering. De volgende leden hebben zich per mail afgemeld: Trudy Bonouvrie,Rene Evers, Sonja Scheurwater, Rene Koopmans, Tineke Jellema, André de Graaf, Ruth en Jan Kist, Linda en Ella Ton, Bernice de Beurs en Sjoerd Janse. Er zijn 28 leden aanwezig inclusief bestuursleden. De voorzitter deelt mee dat Jurgen Hajema, voorzitter van de werkgroep tot vorming van een nieuw bestuur, helaas verhinderd is wegens ziekte.
2.    Henk Cobelens geeft ipv Jurgen Hajema een toelichting over de werkwijze van de werkgroep vorming van een nieuw bestuur en het (aangepaste) organogram.
Powerpoint presentatie van deze toelichting is bij dit verslag gevoegd.
Er komen geen vragen nav de toelichting. Wel is duidelijk dat er voor een aantal commissies nog vacatures bestaan.
3.    De nieuwe bestuursleden worden voorgedragen voor benoeming of herbenoeming. 
Martin de Vries, (tijdelijk her)benoemen tot zich een nieuwe voorzitter aandient.
Jan Bolhoeve tijdelijk te (her) benoemen met als aandachtsgebied facilitaire zaken.
Jan de Gram te herbenoemen met als aandachtsgebied tennisactiviteiten
Mark Huft te benoemen als penningmeester 
Marianne van den Berg te benoemen als secretaris (met ondersteuning van Marc Brouwer).
 De voorzitter stelt vast dat  geen tegenkandidaten zich hebben gemeld en er worden geen bezwaren geuit tegen de voorgedragen kandidaten. Het nieuwe bestuur wordt daarom onder applaus benoemd.
 
4.    Voorstelrondje van het nieuwe bestuur, waarin zij aangeven wie ze zijn, en waarom ze in het bestuur zijn gegaan. Verder geven ze aan wat de pluspunten zijn van tennissen bij TZZ en welke uitdagingen ze zien voor vereniging en bestuur.

Erik Eikens  een voormalig bestuurslid, neemt het woord en geeft aan dat hij  blij is met het nieuwe bestuur en wenst hen veel succes. Omdat verschillende keren is genoemd dat ledenwerving en ledenbehoud een belangrijk punt is voor de bestuursleden, biedt hij aan om te helpen bij de ledenwerving.

5.    Afscheidnemen van vertrekkende bestuursleden
Martin de Vries memoreert dat Rein Zwart 17 jaar lang penningmeester is geweest van TZZ. Hij heeft er altijd op gehamerd dat er zuinig gedaan moest worden en mede dankzij zijn inspanningen (ondersteund door zijn vrouw Tineke en de laatste jaren door Piet Wilders )zijn we een financieel gezonde vereniging. Rein zal samen met Mark Huft tot het eind van het jaar de financiën beheren. Er is een bloemetje en een cadeaubon voor Rein. 
Wouter Plaatsman is niet aanwezig op de ledenvergadering, maar neemt ook afscheid als bestuurslid. De cadeaubon en het bloemetje worden bij hem thuis bezorgd.
6.    Rondvraag
*Rhino vraagt welke voordeel acties er zijn voor nieuwe leden en of er ook een informatiepakket/inschrijfformulier in de kantine kan komen,
Rhino vraagt dit mede vanwege de hardlopers van de vijfhoekparkloop die onze kantine regelmatig als uitvalsbasis gebruiken. Er ontspint zich een discussie over de acties. Vorig jaar was de actie met gratis tennislessen succesvol. De tennislessen moeten echter nog ingepland worden en starten meestal in het voorjaar. Het bestuur belooft er snel op terug te komen. Jan de Gram gaat contact opnemen met de tennisleraren om te praten over acties en over de voorwaarden waarop niet-leden tennisles kunnen krijgen op onze banen. Jan Bolhoeve en Henk Cobelens zorgen voor een passende ledenwerfactie die zaterdag 3 november bij de vijfhoekparkloop beschikbaar is.
*Rob Groot vraagt of er nog activiteiten worden ontwikkeld om jeugdleden te trekken. Er ontspint zich een discussie over wat het voor- en nadeel is om te proberen jeugd aan te trekken. Jan Bolhoeve geeft aan dat er vorig jaar een leuke groep kinderen en jongeren was die enthousiast meededen aan de lessen.  Het probleem was de begeleiding van de kinderen, daar was vanuit de vereniging niet voldoende animo voor. Het bestuur geeft aan voorlopig geen jeugdafdeling te gaan opzetten.
*Gemma  Nugter wil graag duidelijkheid over het meenemen van introducées bij lessen en bij vrijspelen.  Het blijkt dat een aantal aanwezigen zich eraan stoort dat sommige mensen langdurig les krijgen zonder lid van onze vereniging te zijn of regelmatig gebruik maken van onze banen. Er is discussie hierover. Het bestuur geeft aan dat alle mogelijkheden worden aangegrepen om mensen kennis te laten maken met onze vereniging in de hoop dat ze lid worden. Het laten lessen zonder lid te zijn kan dit doel dienen, een andere reden is dat leden soms geen partner kunnen vinden binnen de vereniging die op hun niveau tennist etc. Afgesproken wordt dat er gecommuniceerd gaat worden over de richtlijnen die er al zijn over meenemen van een introducee. (komt o.a. poster op de deur dat voor introducees vijf euro betaald moet worden) . Met de tennisleraar worden afspraken gemaakt dat het lessen van niet-leden als doel moet hebben dat ze op termijn lid worden.
*Annemarie ; Het blijkt dat er deze winter geen plaats is voor nieuwe leden om te lessen. Antwoord: Het kan zijn dat er geen geschikt viertal van hetzelfde niveau gemaakt kan worden om een nieuwe groep te starten of dat de tennisleraar niet genoeg mensen kan vinden om les te geven. Wordt meegenomen in gesprek met tennisleraar.
*Mark Brouwer stelt voor om het afhangen verplicht te maken. Het voordeel is dan dat we weten hoe de bezetting van de banen is en dat er meer sociale controle komt.  Als tegenargument volgt dat het lastig is om het verplicht te stellen omdat meestal niet alle banen bezet zijn en dan voelen de leden de noodzaak niet. We kunnen het afhangen wel weer onder de aandacht van de leden brengen.
*Erwin, bij toernooien en bij het spelen van competitie blijkt vaak dat mensen met pin willen betalen. Enige tijd geleden is dat uitgezocht en bleek toen te duur om een pinapparaat aan te schaffen. Bestuur gaat het opnieuw uitzoeken en komt erop terug. Het probleem wordt onderkend ; maar afgesproken wordt dat contant betalen altijd mogelijk blijft.
*Nico Klein Schiphorst: bestuurswisseling  moet doorgegeven worden bij 
Kamer van Koophandel. Pakt Marianne op. Mark Brouwer geeft bij  de knltb de bestuurswisseling door.
*Mark Brouwer vraagt om een overzicht van commissies , hun taken en de mensen die er in zitten. Bestuur is hier mee bezig en het wordt binnenkort bekend gemaakt.
*Huub van B geeft aan blij te zijn met de nieuwe website en roept een ieder op om meer te communiceren over toernooien, competitie spelen etc. Huub stelt ook voor om samen met Marianne weer regelmatig een Nieuwsbrief te maken voor de leden. Daarbij kunnen de leden wellicht via een automatisch e-mailbericht attent gemaakt worden op de Nieuwsbrief op de site. 
De voorzitter sluit om 21.15 uur de vergadering, bedankt iedereen voor zijn inbreng en nodigt iedereen uit om nog een drankje te drinken.
 
 Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 615 6635

Sportpark de Vijfhoek Zaanstad-Zuid

Poelenburg 466
1504 NW Zaandam